ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม 2559

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา

ปีการศึกษา 2559

ออกสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษา 1/59,2/59,3/59

1.       วันประชุมนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา 2/2559

ชี้แจงก่อนเลือกสถานประกอบการ

5        ต.ค. 2559

2.       วันนักศึกษาออกสหกิจศึกษายื่นแบบสัมภาษณ์การออกปฏิบัติงานภาคสนาม 1/2559

6 ก.ค.2559

3.       วันประกาศรายชื่อสถานประกอบการ 1/2559

6 ก.ค.2559

4.       วันติดต่อสถานประกอบการ ขอส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1/2559

1 ส.ค.2559

5.       วันรับเอกสารรายงานตัวออกสหกิจศึกษา และลงทะเบียน 1/2559

29 ส.ค.2559

6.       วันที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2559

1 ก.ย.-30 ธ.ค. 2559

7.       วันออกนิเทศนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2559

ต.ค.2559 , ธ.ค. 2559

8.       วันนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา 1/2559

มกราคม 2560

9.       วันนักศึกษาออกสหกิจศึกษายื่นแบบสัมภาษณ์การออกปฏิบัติงานภาคสนาม 2/2559

1 พ.ย.-30 พ.ย.2559

10.   วันประกาศรายชื่อสถานประกอบการ 2/2559

1 พ.ย.2559

11.   วันติดต่อสถานประกอบการ ขอส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2/2559

1 พ.ย.-30 พ.ย.2559

12.   วันรับเอกสารรายงานตัวออกสหกิจศึกษา และลงทะเบียน 2/2559

23 ธ.ค. 2559

13.   วันที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2559

26 ธ.ค.2559 – 28 เม.ย.2560

14.   วันออกนิเทศนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2559

30 ม.ค-3 ก.พ..2560 , 27-31 มี.ค.2560

15.   วันนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา 2/2559

5-9 มิ.ย.2560

16.   วันนักศึกษาออกสหกิจศึกษายื่นแบบสัมภาษณ์การออกปฏิบัติงานภาคสนาม 3/2559

1 ก.พ.2560

17.   วันประกาศรายชื่อสถานประกอบการ 3/2559

1 ก.พ.2560

18.   วันติดต่อสถานประกอบการ ขอส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3/2559

1 มี.ค.2560

19.   วันรับเอกสารรายงานตัวออกสหกิจศึกษา และลงทะเบียน 3/2559

26 พ.ค.2560

20.   วันที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2559

1 มิ.ย. – 29 ก.ย. 2560

21.   วันออกนิเทศนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2559

2-7 ก.ค.2560 , 21-25 ส.ค.2560

22.   วันนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา 3/2559

16-20 ต.ค.2560

ออกปฏิบัติงานจริง ภาคการศึกษา 3/59

1.       วันประชุมนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานจริง รุ่นที่16 ชี้แจงก่อนเลือกสถานประกอบการ

5 ต.ค. 2559

2.       วันนักศึกษาออกปฏิบัติงานจริง รุ่นที่ 16 ยื่นแบบสัมภาษณ์การออกปฏิบัติงานภาคสนาม

19 ต.ค.2559

ออกปฏิบัติงานจริง ภาคการศึกษา 3/59

3.       วันประกาศรายชื่อสถานประกอบการ

5 ต.ค.2559

<

Read More

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

สถานประกอบการ

อ่านข่าวทั้งหมด

ทุนการศึกษา

อ่านข่าวทั้งหมด