ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนามปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวการทำงาน สำนักวิชาการ ได้จัดโครงการการออกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรออกปฏิบัติงานจริงและออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รับทราบข้อมูลก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม จึงขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานภาคสนามปีการศึกษา 2560 มาประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี

ทางศูนย์สหกิจศึกษาฯจึงใคร่ขอให้ท่านได้แจ้งนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานภาคสนามปีการศึกษา 2560 ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนามในครั้งนี้และเพื่อจะได้ดำเนินงานตามโครงการนี้ ต่อไป 

Read More

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

สถานประกอบการ

อ่านข่าวทั้งหมด

ทุนการศึกษา

อ่านข่าวทั้งหมด