บุคลากร

อาจารย์บัณฑูร พิทักษ์วงศ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมล์: Bantoon@northcm.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 053-819962
Share this:
Description

ชื่อ สกุล      นายบัณฑูร    พิทักษ์วงศ์

วัน / เดือน / ปีเกิด วันที่   13   พฤษภาคม  2502

                    ภูมิลำเนาเดิม  จังหวัด สมุทรสาคร

                    ที่อยู่ปัจจุบัน  225 /736 หมู่บ้านธารดง หมู่ 11 ตำบลบ้านแหวน  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

                    ที่ทำงานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่  169 หมู่ 3  ถนน. เชียงใหม่ ฮอด  ตำบล หนองแก๋ว 

                     อำเภอ หางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 50230 

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

    .  หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวการทำงานมหาวิทยาลัย นอร์ท เชียงใหม่

    .  คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

    .  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

    .  คณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

    .  คณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาภายใน สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

    .  คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

    .  ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

.      5 ธันวาคม 2539     เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

.      5 ธันวาคม 2552     จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

 

ประวัติการศึกษา

.  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์  ปี พ. ศ .2526

.  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ปี พ.ศ. 2540

 

องค์กรวิชาชีพ

.  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง  เลขทะเบียน  สฟก . 3159

 

ประวัติการทำงาน

-          ปีพ.ศ.2540 -2543                 - หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

-          ปีพ.ศ.  2544                         - หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

-          ปีพ.ศ.  2545 -2546               - รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

-          ปีพ.ศ.  2547 -2548               - ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสาตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

                                                       - อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรมมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่  

     -    ปีพ.ศ.  2549 ปัจจุบัน             - หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวการทำงาน

                                                      - อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา

o   ปี 2552          ผ่านการอบรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา จัดโดย   สมาคมสหกิจศึกษาไทย ณ เวล เนสโฮมรีสอร์ทแอนด์สปา พระนครศรีอยุธยา วันที่ 1-5 เมษายน 2552

o   ปี2552           ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัย พายัพ  หัวข้ออบรมสัมมนา  กลยุทธ์ในการนำสหกิจศึกษามาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ( ภาคเหนือตอนบน )  ณ .ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ  มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่  วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552 โดยได้ งบประมาณจาก สกอ.

o   ปี2553           ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสหกิจศึกษาให้กับ คณาจารย์  มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

o   ปี 2554          จัดทำงานวิจัยเรื่องความพร้อมขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนโดยได้งบประมาณจาก สกอ.

o   ปี 2554          เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนา วิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  ณ .มหาวิทยาลัย เนชั่น จ.ลำปาง

o   ปี 2555          ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2  ณ .ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด วันที่ 18 20 สิงหาคม 2555

o   ปี 2556          ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร  การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ  รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมคลาสสิค   คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันที่ 20 -21มกราคม 2557

o   ปี2552 - ปัจจุบัน   เป็น คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน