ศูนย์สหกิจศึกษาฯเข้าเยี่ยมเยือนหน่วยงานที่รับนักศึกษาออกปฏิบัติงานภาคสนาม