ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนามปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1